Disclaimer

Algemeen

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de websites http://www.breydel.be/, http://www.breydelham.be/, http://www.breydelspek.be/, http://www.ovenham.be/, http://www.ovenham.com/, http://www.ovenspek.be/, en http://www.ovenspek.com/.
Door gebruik te maken van deze websites verbindt u zich ertoe deze gebruiksvoorwaarden na te leven en te aanvaarden.

Bovengenoemde websites zijn gecreëerd en worden beheerd door BVBA VLEESWAREN ANTONIO, met maatschappelijke zetel te B-9890 Gavere, Legen Heirweg 2.

Intellectuele eigendomsrechten

De teksten, tekeningen, foto's, films, beelden, data, databanken, software, benamingen, handels- en domeinnamen, merken, logo's en andere bestanddelen van deze websites zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren de BVBA Vleeswaren Antonio of derden toe. De site is tevens een databank beschermd door het auteursrecht en de wetgeving inzake de bescherming van databanken. Het is verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van BVBA VLEESWAREN ANTONIO de op en via deze websites aangeboden informatie geheel of gedeeltelijk op te slaan (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

Merken en Handelsnaam

Het logo en de benaming “Breydelham” en “Breydelspek” zijn merken en/of handelsnamen die wettelijk beschermd zijn. Elk gebruik ervan of van gelijkaardige tekens is volstrekt verboden zonder het voorafgaandelijk en schriftelijk akkoord van de BVBA VLEESWAREN ANTONIO.

Persoonlijke gegevens

BVBA VLEESWAREN ANTONIO verzamelt geen persoonsgegevens tenzij deze op vrijwillige basis worden verstrekt. Met het invullen en versturen van een bestelformulier, een online registratieformulier, of het verzenden van een e-mail geeft een bezoeker BVBA VLEESWAREN ANTONIO toestemming zijn of haar persoonlijke gegevenspersoonsgegevens op te slaan in een bestand met het oog op een geautomatiseerde gebruikersprofilering, klantenbeheer, marktonderzoek en direct mail per post. U heeft recht op inzage en eventuele correctie van uw desbetreffende persoonsgegevens.

Cookies

Tijdens een bezoek aan de bovengenoemde websites kunnen automatisch zogenaamde 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden, bvb. met betrekking tot de taalkeuze.

Wanneer u zich aanmeldt voor het ontvangen van wekelijkse aanbiedingen per e-mail of voor het meedoen aan acties en prijsvragen, geeft u ons toestemming voor het bewaren van de door u bij die aanmelding opgegeven persoonlijke gegevens.

Informatie op de website

De informatie die op of via deze website worden aangeboden, kan onvolkomenheden van allerlei aard bevatten. BVBA VLEESWAREN ANTONIO staat niet in voor de geschiktheid, betrouwbaarheid, tijdigheid of nauwkeurigheid van de informatie. De informatie wordt geleverd en weergegeven zonder enige vorm van garantie.

BVBA VLEESWAREN ANTONIO is evenmin aansprakelijk voor mogelijke computervirussen, indien deze, ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen op de site, zouden voorkomen, en wijst alle aansprakelijkheid af voor enige schade die deze virussen kunnen veroorzaken. BVBA VLEESWAREN ANTONIO behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de informatie op de site op elk tijdstip te wijzigen.

Links naar andere websites

Deze website kan hyperlinks naar websites of naar webpagina's van derden en andere partijen bevatten, of daar op een andere manier naar verwijzen. BVBA VLEESWAREN ANTONIO heeft geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites of webpagina's en is in geen geval aansprakelijk voor de inhoud of kenmerken ervan. Het plaatsen van links door BVBA VLEESWAREN ANTONIO houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud van deze websites of webpagina's.

Aansprakelijkheidsbeperking

Behoudens ingeval van opzettelijke of zware fout is BVBA VLEESWAREN ANTONIO in geen geval aansprakelijk voor enige directe of indirecte, materiële of immateriële schade als gevolg van het gebruik van de bovengenoemde websites, en/of enige site waarnaar een hyperlink is aangebracht.

Verkeersgegevens

Verkeersgegevens zijn anonieme data: bijvoorbeeld hoe vaak een bepaalde pagina binnen onze website bezocht wordt, welke browsers bezoekers gebruiken en de tijdstippen waarop onze website wordt bezocht. We gebruiken deze informatie uitsluitend om onze website technisch en inhoudelijk te verbeteren. Deze gegevens worden op geen enkele manier verbonden met de persoonlijke gegevens. Ook deze informatie wordt steeds strikt vertrouwelijk behandeld.

Toepasselijke wetgeving en bevoegde rechtbanken

De Belgische wetgeving is van toepassing op bovengenoemde. Ingeval van betwistingen zijn enkel de rechtbanken van Gent bevoegd.